Select Page

เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ร่วมกับ ITAP โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) และ EEci จัดอบรมหลักสูตร Wellness Boot Camp มองเห็นโอกาส คือ มองเห็นธุรกิจ Transform Hotel to Wellness ณ โรงแรมมณีจันท์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบการโรงแรมสนใจเข้าร่วมกว่า 9 โรงแรมทั่วประเทศ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด โครงการเปลี่ยนโรงแรมเป็นเวลเนสที่มีมาตรฐาน ปลอดเชื้อและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Transform Hotel to Green Hygiene Wellness) โดยกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การสอนจัดทำแผนธุรกิจ (Business Model) กิจกรรมภาคปฏิบัติกับธุรกิจชุมชม/โรงแรม จากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง จึงจะได้จัดกิจกรรม Wellness Bootcamp ครั้งที่ 2 นี้ ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi เพื่อการกระจายองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคแถบภาคตะวันออกต่อไป