Select Page

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี รุ่นที่ 3
รูปแบบ (In-House) ให้กับ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

การสัมมนาหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ความสำคัญ และ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ วิเคราะห์ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการฯ เพื่อยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ
ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อสนับสนุนมาตรการทางภาษี ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน