Select Page
บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐาน ด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐาน ด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE) โครงการสอบ ITPE คุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการและสถานที่สอบ สถิติผู้สอบผ่าน รายละเอียดระดับที่เปิดสอบ ข้อปฏิบัติสำหรับเข้าสอบ ข้อมูลเตรียมสอบ แผ่นพับ, โปสเตอร์ ตารางติวสอบ ขั้นตอนสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ...

บริการเช่าห้องอบรม

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายห้องฝึกอบรม (ให้บริการเฉพาะวัน-เวลาราชการ) (รายละเอียดติดต่อ: คุณปภัสสิริย์ บุญญาธนนันท์  หรือคุณน้อมจิตร์ เพ็งจันทร์ธา โทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81886-7 ) รายละเอียด จำนวน อัตราค่าบริการ/ห้อง (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)   ห้องคอมพิวเตอร์ o CPU:...
บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม In-house Training

บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม In-house Training

สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่ม โดยจัดตั้งหน่วยบริการจึดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training ขึ้น...