Select Page

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น : SMBC ได้นำคณะผู้ประการชาวญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi และ สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC โดยได้รับการประสานงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)  สวทช.