Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรสุขภาพระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (หลักสูตรเวฬา) “Vitality Enhancement and Longevity Academy (VELA)” ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2566  โดยร่วมงานในส่วนของการจัดบูธนิทรรศการในช่วง Innovation Showcase โดยร่วมสรรหา และคัดสรรผลงานจากนักวิจัย สวทช. และผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมกับ สวทช.

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวน 85 ท่าน