Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) เข้าติดตามโครงการ ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ และประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงใจเพื่อสร้างประโยชน์และความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า     ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การขยายตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดยบริษัทฯ มาขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. และ BOI เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทจึงจัดทำโครงการ WiL 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาโท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL) ระดับ ปวส.

– มีสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือ จำนวน 40 สถาบัน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) โดยมีจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าฝึกอาชีพทั้งหมด 1,329 คน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการจำนวน 2 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กรกฎาคม 2567   จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีนักศึกษาฯ. จำนวน 1,329 คน ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 2 ภาคการศึกษา     จากผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 พบว่านักศึกษาฯ มีผลการเรียนผ่านทุกคน ขณะนี้นักศึกษาฯ กำลังดำเนินการเรียนภาคการศึกษาที่ 3     ทั้งนี้ มีการติดตามผลผ่านการประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบหลังการเรียนการสอนโดยรวมของทั้งสองทักษะ

  1. โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL) ระดับปริญญาโท

– มีสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือ จำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 คน และมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการจำนวน 2 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กรกฎาคม 2567  โดยสถานะปัจจุบัน นักศึกษาฯ อยู่ระหว่างการสรรหาหัวข้อวิทยานิพนธ์