Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดอบรม หลักสูตร Business Model Canvas in Action for Strategic Implementation Plan ภายใต้ โครงการ การสร้างการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการไทยในตลาดระดับชาติและระดับโลก ภายใต้การสนับสนุนของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้กับผู้ประกอบการจำนวนราย โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

  1. ระยะที่ 1  ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา
  2. ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 ณ อาคาร สวทช. โยธี