Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม บริษัทได้จัดทำโครงการ WiL 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ ปวส. จำนวน 34 คน จากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 และระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้เข้าติดตามโครงการระดับปริญญาโท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และ ระดับ ปวส. ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566