Select Page

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2564
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 14-15 มกราคม 2564
ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมรามาดา บาย วินแคม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ
ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติ แนวความความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี สนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการและเครือข่ายทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับนานาชาติให้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำกระบวนการพิจารณาและประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ