Select Page

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย App Sheet (Overview)” ณ ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดและเห็นความสำคัญในการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องในกระบวนการผลิต รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม AppSheet สำหรับเก็บข้อมูลและการแสดงผลประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร ในรูปแบบ Dashboard

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวน 15 ท่าน