Select Page
Career for the Future Academy จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10″ (วศร.10)

Career for the Future Academy จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10″ (วศร.10)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10″ (วศร.10) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2564

  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2564       มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 42 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 90 แบ่งออกเป็น ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 10)” – Online

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 10)” – Online

เมื่อวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 10)” ในรูปแบบ Online โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 16 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA โดยหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 2) – Online”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 2) – Online”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต  ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 2)” ในรูปแบบ Interactive Online Course...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP” ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP” ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างระบบสื่อสารผ่าน VoIP” ซึ่งถ่ายทอดสดในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย อาจารย์ปิยพงศ์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยอธิการบดี...