Select Page
Career for the Future Academy จัดอบรม หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata)

Career for the Future Academy จัดอบรม หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata)

เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor...
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives: CMX)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives: CMX)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives: CMX)ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 43 ท่าน...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Mastering Vertical Farming Business and Technology)

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Mastering Vertical Farming Business and Technology)

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Mastering Vertical Farming Business and Technology : VFBT)โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development) ซึ่งถ่ายทอดสดในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) รุ่นที่ 3

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ...
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 2

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards: RES) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 20...