Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

ตารางติวสอบ ปี 2563

 

ตารางติวสอบปี 63 รอบ 2/2563

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ IP 16 – 18
ตุลาคม 63
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 09:00-16:00
อาคาร CPALL Academy ชั้น 8
ห้อง 4-0804วันที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 09:00-16:00
อาคารหอประชุม ชั้น 2
ห้อง 2-0227วันที่ 18 ตุลาคม 2563
09:00-16:00
อาคารหอประชุม ชั้น 2
ห้อง 2-0226

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์

E-mail:
suampornpar@pim.ac.th
Tel: 0 2855 1005
Mob: 09 6871 1146

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563
> ติวสรุปเนื้อหาวันที่ 17 ตุลาคม 2563
> Management and Strategyวันที่ 18 ตุลาคม 2563
> Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา IP  11 ตุลาคม 63 อาคาร 1 ชั้น 3
(คณะบริหารธุรกิจ) ห้อง 201
08.00-16.00 น.

นางสาวรัฐพรรัตน์ งามวงศ์

E-mail: rattapornrat@yahoo.com
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 086-8774591

เวลา

กิจกรรม

07.30–8.00 ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.00-10.30 เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 1 :  เรื่องเทคโนโลยี
โดย อ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์
10.30-12.00 เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 2 : เรื่อง กลยุทธ์
โดย อ.รัฐพรพรัตน์ งามวงศ์
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 3 : เรื่อง การจัดการ
โดย อ.ศศิวิมล กอบัว
14.30-16.00 วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
โดย อ.ศศิวิมล กอบัว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ IP  17-18
ตุลาคม 63
ณ ห้อง IT902 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 8.30 – 17.30 น.
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสนหมายเหตุ
1) กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครศูนย์สอบ มรภ.วไลฯ เท่านั้น)
2) เพิ่มรายการจัดรูปแบบ Social Distance
– สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า – เว้นระยะห่าง
– คัดกรอง – มีบริการเจลล้างมือ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. แนะนำเกี่ยวกับการสอบและ
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการสอบ ITPE
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 1 หัวข้อบรรยาย Strategy
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 2 หัวข้อบรรยาย
Management
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-17.30 น. อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 3 หัวข้อบรรยาย Technology
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. อธิบายเกี่ยวกับข้อสอบและเทคนิค
วิธีการสอบ ITPE
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
ส่วนเนื้อหา Strategy
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
ส่วนเนื้อหา Management
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-17.00 น. วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
ส่วนเนื้อหา Technology
17.00-17.30 น. สรุปเนื้อหาและปิดโครงการ