Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

ตารางติวสอบ

ตารางติวสอบปี 66 รอบ 2/2566

มหาวิทยาลัย วิชา ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่ 22 – 25 เมษายน พ.ศ. 2567
 IP ติดต่อสอบถาม
อ. ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
อีเมล:
sit.thonburi-u@thonburi-u.ac.th

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
เวลา                    กำหนดการ
18.30 -19.00       ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
19.00 -19.30       อธิบายระเบียบวิธีและขั้นตอนการทำข้อสอบ
                           โดย อาจารย์ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
19.30 -20.30       บรรยายหัวข้อ Strategy
                           โดย อาจารย์ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
20.30 -20.45       พักเบรก
20.45 -22.00       บรรยายหัวข้อ Strategy (ต่อ)
                            โดย อาจารย์ชัยณรงค์ จันทร์ตูม

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
เวลา                    กำหนดการ
18.30 –19.00      ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
19.00 -20.30      บรรยายหัวข้อ Management
                           โดย อาจารย์นพดล สิทธิเลิศ
20.30 -20.45      พักเบรก
20.45 -22.00      บรรยายหัวข้อ Technology
                          โดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ทองสุข

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
เวลา                    กำหนดการ
18.30 -19.00      ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
19.00 -20.30      บรรยายหัวข้อ Database and Security
                          โดย อาจารย์ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
20.30 -20.45      พักเบรก
20.45 -22.00      บรรยายหัวข้อ Database and Security
                          โดย อาจารย์ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
เวลา                    กำหนดการ
18.30 -19.00      ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
19.00 -20.30      ทบทวนข้อสอบเก่า
                          โดย อาจารย์ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
20.30 -20.45      พักเบรก
20.45 -22.00      ทบทวนข้อสอบเก่า
                          โดย อาจารย์ชัยณรงค์ จันทร์ตูม

 

 

ตารางติวสอบปีที่ผ่านมา

ปี 2563

ปี 2565

ปี 2566