Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)


 

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต” หรือ “Career for the Future Academy”
  ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
 2. โอนเงินเข้าบัญชีอออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013-1-51385-0
  ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต” หรือ “Career for the Future Academy”
  • ผ่าน Mobile Banking
  • ผ่านตู้ ATM
  • เคาท์เตอร์ธนาคาร

หลังจากโอนเงินแล้วผู้สมัครสอบ จะต้องทำการส่งสำเนาใบนำฝากค่าสมัครสอบที่ระบุชื่อผู้สมัครตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนมายังโครงการฯเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำการส่งได้ 3 ช่องทางดังนี้

  1. สแกนเอกสารและส่งอีเมล์มาที่ itpe@nstda.or.th
  2. โทรสารหมายเลข 0 2644 8110
  3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
73/1 ชั้น 6 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซองว่า “โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)” )

* กรณีผู้ที่จะใช้สิทธิพิเศษ (นศ.) ในการสมัครสอบต้อง upload บัตรนักศึกษาในระบบสมัครสอบเท่านั้น!!!
** กรณีที่ผู้สมัครสอบชำระค่าสมัครสอบโดยการโอนเงินค่าสมัครสอบมากกว่า 1 คน ใน 1 รายการ กรุณาระบุรายละเอียดว่าเป็นค่าสมัครของผู้สมัครสอบท่านใดบ้างให้ครบถ้วนทุกคนพร้อมทั้งส่งสำเนาใบนำฝากค่าสมัครสอบมาตามวิธีข้างต้น

  • ผู้สมัครสอบจะสามารถเช็คสถานะการชำระค่าสมัครสอบของตนเอง ได้โดยการ login เข้าสู่ระบบสมัครสอบ แล้วเลือกเมนู
   “สมัครสอบ” หรือ “สถานะการสมัครสอบ” ด้านซ้ายมือในระบบ ซึ่งถ้าโครงการสอบ ITPE ได้รับเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
   หัวข้อ “สถานะการสมัครสอบ” ของท่านจะมีข้อความ “ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว” หากทางโครงการยังไม่ได้รับเงิน
   ค่าสมัครสอบจะมีข้อความ “กรุณาชำระค่าสมัครสอบและกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสาร 0 2644 8110
   หรืออีเมล์ itpe@nstda.or.th พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร”
  • การสมัครสอบจะสมบรูณ์หลังจากที่ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทั้งหมดและยืนยันข้อมูลการสมัครสอบ
   ในระบบรับสมัครสอบ (เมนูสมัครสอบจะเปลี่ยนเป็นสถานะการสมัครสอบ)
   *** ผู้มีสิทธิ์สอบและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับโครงการฯ แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าให้แก่โครงการฯ ทราบ 7 วันก่อนวันจัดกิจกรรมเหล่านั้น โครงการฯ จะตัดสิทธิ์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นในการจัดสอบครั้งต่อๆ ไป***
  • ค่าสมัครสอบในแต่ละรอบ ไม่สามารถโอนไปใช้เป็นค่าสมัครสอบในการสอบรอบอื่นๆ ได้
  • ค่าสมัครสอบในแต่ละรอบ ไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็น credit เพื่อนำไปใช้แทนการชำระค่าบริการอื่น ๆ ของ สวทช.ได้นอกเหนือจากเป็นค่าสมัครสอบในรอบที่ชำระเอาไว้เท่านั้น
  • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินค่าสมัครสอบที่ชำระเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้สมัครสอบท่านอื่นหลังจากที่ระบบฯ ปิดรับสมัครสอบในรอบนั้นแล้ว


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โครงการฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบจากผู้ที่สมัครสอบผ่านระบบและชำระค่าสมัครสอบ ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น ผู้สมัครสอบจะได้รับเมลแจ้งเลขประจำตัวสอบ ก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์  หรือ ท่านสามารถ login เข้าระบบเพื่อดูเลขที่ประจำตัวสอบด้วยตัวเองได้ที่  https://www.career4future.com/login

ผู้มีสิทธิ์สอบ หมายถึง ผู้ที่สมัครสอบผ่านระบบและได้ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการสอบฯ และได้รับเลขประจำตัวสอบ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น