Select Page

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)

กำหนดการและสถานที่สอบ​ ปี 2565

สอบรอบที่ 2/2565 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2565)

ระดับที่เปิดสอบ
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2565
1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.career4future.com
2. อีเมล์แจ้งประกาศผลสอบ โดยท่านสามารถเข้าระบบ www.career4future.com/login เพื่อดูคะแนนรวม และคะแนนหมวดย่อยของท่านได้เท่านั้น

สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบที่ 2/2565
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

ลำดับ ศูนย์สอบ สถานที่จัดสอบ
1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
2 มหาวิทยาลัยธนบุรี อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 5 ห้อง I501
3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้องสอบ 4-607 ชั้น 6 อาคาร CPALL-Academy
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 575
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
ห้องสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญบริการ
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ห้อง 01706 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
10
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1  ห้อง Auditorium
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ห้อง 9111 อาคาร 9 ชั้นลอย
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) ห้อง S 203 อาคารอาคาร 80 พรรษา บรมราชินีนาถ
14 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 
15 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ซอยโยธี)
ถนนพระราม 6 พญาไท


************************************************************************************************

สอบรอบที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2565)

ระดับที่เปิดสอบ
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ www.career4future.com
2. อีเมล์แจ้งประกาศผลสอบ โดยท่านสามารถเข้าระบบ www.career4future.com/login เพื่อดูคะแนนรวม และคะแนนหมวดย่อยของท่านได้เท่านั้น

สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบที่ 1/2565
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ลำดับ ศูนย์สอบ สถานที่จัดสอบ
1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
2 มหาวิทยาลัยธนบุรี อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 5 ห้อง I501
3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ห้องสอบ 4-607 ชั้น 6 อาคาร CPALL-Academy
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 575
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
ห้องสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญบริการ
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 9127 ชั้น 1 และห้อง 9525 ชั้น 5 อาคารวิทยวิภาส อาคารวิทยวิภาส
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
11 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ซอยโยธี)
ถนนพระราม 6 พญาไท

 

กำหนดการและสถานที่สอบที่ผ่านมา

ปี 2564

You cannot copy content of this page